سخن روز /
تجدید و شرایط مناقصه امور نقلیه (نوبت اول)
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در نظر دارد امور نقلیه (حمل و نقل شهری و بین شهری) مجموعه های تحت پوشش خود را به شرکتهای واجد شرایط مطابق با شرایط و موارد مندرج در اوراق شرایط مناقصه ، قانون برگزاری مناقصه و آیین نامه معاملات دولتی به شرکتهایی واجد شرایط به مناسبت ترین قیمت پیشنهادی واگذار نماید. 
از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود حداکثر ظرف مدت 3 روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه به سامانه الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و با توجه به شماره آگهی مناقصه درج شده در سیستم مزبور به شماره 2098001151000005 و یا به سایت سازمان به نشانی www.corc.ir نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام و پاکت (الف) را که حاوی ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی می باشد ، به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران واقع در تهران - خیابان ولیعصر- بالاتر ازمیدان ولیعصر- روبروی سینمای آفریقا – پلاک 1813 طبقه اول تحویل و رسید دریافت نمایند . 

روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
 
  بسمه تعالی

قرارداد اجاره خودرو
به استناد صورتجلسه شماره ……… مورخ……………..کمیسیون معاملات ، این قرارداد فیمابین سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به کد اقتصادی 411119838949 و شناسه ملی 10100374210 به نمایندگی .............................. به نشانی: تهران – بالاتر از میدان ولیعصر- روبروی سینما آفریقا- پلاک 1813 بعنوان کارفرما از یکطرف و ………………………………………… به شماره ثبت ….................. ، کد اقتصادی ……… و شناسه ملی ……………به نمایندگی آقای ………….. به عنوان مدیرعامل و آقای ……………….. به عنوان..................... که براساس آخرین آگهی ثبتی به شماره ………………………..مورخ ……………. حق قبول تعهد و امضاء قرارداد را دارند به نشانی: …………………………………………… و شماره تماس .................... به عنوان پیمانکار از طرف دیگر بشرح مفاد ذیل منعقد می گردد:
ماده 1) موضوع قرارداد:
در اختیار گذاردن ....... دستگاه خودرو (خودروهای .......................... با مدل............ به بالا) به همراه راننده ، مورد نیاز کارفرما جهت سرویس دهی در سطح استان تهران و در صورت نیاز در سطح کشور.
تبصره: در صورت اعلام کارفرما تعداد خودروها تا 25% قابل کاهش یا افزایش خواهد بود.
ماده 2) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:
مبلغ قرارداد بابت هر دستگاه خودرو (براساس قیمت پیشنهادی در مناقصه) ساعتی ................... ریال می باشد. همچنین در صورت ارائه فاکتور رسمی مبنی بر پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده ، مورد تأیید سازمان امور مالیاتی و همچنین تأیید نماینده کارفرما (معاونت پشتیبانی) ، مبلغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
تبصره: درصورت اعزام خودرو به خارج از استان تهران به ازاء هر کیلومتر طی شده مبلغ ............ ریال مازاد بر مبلغ یاد شده در بند 1 قرارداد با تأیید ناظر قرارداد به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
-نحوه پرداخت:
مبلغ قرارداد به صورت ماهیانه و بر اساس گزارش کارکرد خودروها که توسط ناظر قرارداد تکمیل گردیده و یک نسخه آن به پیمانکار ارائه می شود ، پس از کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد شد.
تبصره: مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه فاکتور رسمی و تأییدیه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده قابل پرداخت می باشد.
ماده 3) مدت قرار داد:
از تاریخ 98/07/01لغایت 99/06/31 به مدت یک سال شمسی می باشد.
ماده 4) تعهدات پیمانکار:
4-1- پیمانکار متعهد می گردد که کلیه کارکنان وی شرایط ذیل را دارا باشند:
4-1-1-دارای سن حداقل 20 سال و حداکثر 55 سال باشند.
4-1-2-دارای کارت پایان خدمت یا معافیت ، گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد از مبادی ذیربط باشند.
4-1-3-شئونات اسلامی از قبیل عدم استفاده از طلا و زیورآلات ، ساده پوشی، سلامت کردار ، رفتار، گفتار و‌... را رعایت نمایند.
4-2- کلیه خودروهای مورد استفاده می بایست تحت پوشش کامل بیمه باشند.
4-3- پیمانکار طرف قرارداد یک نفر را بعنوان نماینده تام الاختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به سازمان معرفی می نماید.
4-4-پیمانکار بدون موافقت سازمان حق واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد به اشخاص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) نخواهد داشت.
4-5-پیمانکار موظف است خودروها و نیروی انسانی مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد را به تأیید ناظر قرارداد برساند.
4-6-حداقل ساعتی که سرویس در اختیار کارفرما قرار می گیرد از ساعت 8 الی 16 روزهای شنبه تا چهارشنبه به مدت 8 ساعت (هفته ای 40 ساعت) می باشد. در صورت نیاز به ساعات اضافی یا خودرو اضافی ، پیمانکار موظف به تأمین خودرو با قیمت بند 1 می باشد.
4-7-پیمانکار موظف است براساس درخواست کارفرما خودروی مورد نیاز را در اختیار قرار دهد.
4-8-پیمانکار موظف است در صورت انصراف رانندگان در اختیار سریعاً نسبت به جایگزینی راننده جدید با هماهنگی ناظر قرارداد اقدام نماید.
4-9-پیمانکار موظف است سریعاً درخصوص مشکلات اعلام شده توسط کارفرما در ارتباط با خودروهای در اختیار اقدام لازم را بعمل آورد.
4-10-پیمانکار موظف است در صورت نقص فنی خودرو سریعاً نسبت به جایگزینی خودروی جدید با هماهنگی ناظر قرارداد اقدامات لازم را انجام دهد.
4-11-مسئولیت پاسخگویی و جبران خسارت وارده به نیروی کار پیمانکار در طول مدت قرارداد به عهده پیمانکار می باشد.
4-12-پیمانکار می بایست توانایی پرداخت حداقل 2 ماه حقوق کارکنان موضوع قرارداد را قبل از دریافت هرگونه وجهی از کارفرما داشته باشد. ضمناً پیمانکار موظف است حداکثر طی 5 روز ابتدایی هر ماه نسبت به پرداخت حقوق و مزایای پرسنل اقدام نماید.
ماده 5) تعهدات کارفرما :
5-1-کارفرما یک نفر را بعنوان نماینده تام الاختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به پیمانکار معرفی می نماید.
5-2-کارفرما موظف است پس از پایان هر ماه نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد با تأیید ناظر قرارداد و پس از کسر کسورات قانونی به پیمانکار اقدام نماید.
5-3-کارفرما موظف است فضای استراحت در حد عرف را در اختیار رانندگان قرار دهد.
5-4-کارفرما موظف است مشکلات به وجود آمده در رابطه با خودروها را به صورت مکتوب در اسرع وقت به اطلاع پیمانکار برساند.
ماده 6) ناظر قرارداد:
6-1- جهت نظارت بر حسن انجام موضوع قرارداد از سوی کارفرما ، معاونت پشتیبانی بعنوان ناظر برقرارداد تعیین و کلیه پرداختها به پیمانکار طرف قرارداد پس از تأیید کتبی ناظر انجام خواهد شد .
6-2- نظارت بر اجرای تعهدات قانونی پیمانکار و کارکنان متبوع وی با ناظر قرارداد است.
ماده 7- شرایط عمومی قرارداد :
7-1- کارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی پیمانکار در زمینه قانون کار ، قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه در برابر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی و یا مراجع قانونی ذیربط و ذیصلاح هیچگونه مسئولیتی ندارد .
7-2- در صورتی که بر اساس گزارش کتبی ناظر ، طرف قرارداد در اجرای تعهدات خود از نظر کمی‌ یا کیفی کوتاهی و قصور داشته باشد:
- در مرحله اول 10 درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می شود.
- در مرحله دوم 20 درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می شود.
- در مرحله سوم 50 درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می شود.
- در مرحله چهارم موضوع در کمیته ای با حضور نمایندگان کارفرما ، طرف قرارداد و ناظر بررسی و تصمیم گیری می شود و تصمیمات کمیته لازم الاجرا است .
7-3- در صورت ایراد خسارت و عدم اجرای تعهدات از سوی طرف قرارداد ، کارفرما می تواند به میزان درصدی از مبلغ قرارداد از محل طلب ها ، ضمانت نامه ها و سپرده های پیمانکار اخذ خسارت نماید.
ماده 8) تضمین حسن انجام کار:
از مبلغ کارکرد ماهیانه 5% در صد به عنوان تضمین سپرده بیمه و 10 درصد به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر می گردد. بدیهی است در صورت ارائه مفاصاحساب تأمین اجتماعی در پایان مدت قرار داد تسویه حساب نهایی با پیمانکار انجام خواهد شد.
ماده 9) تضمین حسن انجام تعهدات:
پیمانکار به منظور تضمین اجرای تعهدات قرارداد به میزان 10% مبلغ قرارداد ، .......... فقره .............. (ضمانت بانکی ، فیش واریز نقدی) به مبلغ ............... به شماره ................... در اختیار کارفرما قرار داد. این تضمین در پایان مدت قرارداد در صورت تسویه حساب کامل و پس از اخذ تأییدیه های لازم ، به پیمانکار مسترد خواهد شد.
تبصره 1- این تضمین تاپایان موضوع قرارداد نزد کارفرما نگهداری خواهد شد و در صورت عدول پیمانکار از مقررات و عدم اجرای مفاد قرارداد کارفرما می تواند خسارات وارده را از محل تضمین مذکور وصول نماید.
تبصره 2- در صورتی که پیمانکار در انجام تعهدات خود مرتکب تقصیر یا قصور گردد تضمین ارائه شده به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و پیمانکار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید.
تبصره 3- احراز تقصیر یا قصور پیمانکار صرفاً با تشخیص ناظر معرفی شده از سوی کارفرما خواهد بود.
ماده 10) فسخ قرارداد :
در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار و تعهدات قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سرباز می زند می تواند در جهت جلوگیری از تضییع حقوق نسبت به فسخ قرارداد بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی برای اخذ تأیید فسخ اقدام و نسبت به اخذ خسارت (طبق مقررات مربوط) از تضمین در اختیار و جایگزینی پیمانکار دیگر اقدام نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراض را ندارد و حق هرگونه اعتراض و ادعا در هر مرجعی را از خود سلب و ساقط می نماید.
ماده 11) حل اختلاف :
اختلاف ناشی از تغییر و یا اجرای مفاد قرارداد از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری خواهد شد.
ماده 12) موارد غیر قابل پیش بینی:
هرگاه طرفین به علل قهریه غیر قابل پیش بینی از قبیل سیل ، زلزله و ... که رفع آن از حیطه اختیار خارج است ، قادر به ایفای تعهدات خود نشوند ، طرف متعذر باید مراتب را بلافاصله پس از وقوع که به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده باشد کتباً و در قبال اخذ رسید به طرف دیگر اطلاع دهد. قرارداد در این مدت به قوت خود باقی است و چنانچه بیش از 15 روز بطول انجامد هر یک از طرفین با اعلام کتبی به طرف دیگر می تواند قرارداد را فسخ نماید.
ماده 13) نشانی طرفین :
همان نشانی مندرج در صدر این قرارداد است. در صورت تغییر نشانی ، طرفین مکلفند حداکثر ظرف 7 روز کاری به صورت کتبی در قبال اخذ رسید کتبی یکدیگر را مطلع نمایند و مادام که تغییر نشانی هر یک از طرفین کتباً در قبال رسید به طرف مقابل اعلام نگردد کلیه اخطارها ، ابلاغ ها و ... به نشانی های مندرج در این قرارداد ابلاغ می گردد.
ماده 14) نسخ قرارداد:
این قرارداددر 14 ماده و 4 نسخه تنظیم و هر نسخه دارای حکم واحد می باشد.

.............................. .................................
............................ ....................................
 

-قیمت پیشنهادی به صورت ساعتی (بدون احتساب  مالیات بر ارزش افزوده):

............................................ ریال

 

                                                           آنالیز قیمت پیشنهادی ساعتی (ریال):

سهم مدیریت

 

کسورات قانونی

 

پرداختی به رانندگان

 

جمع کل

 

 

 

 

2-قیمت پیشنهادی خارج شهر (هر کیلومتر) بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده:

........................................... ریال

 

                                          آنالیز قیمت پیشنهادی خارج شهر (هر کیلومتر)/ریال:

سهم مدیریت

 

کسورات قانونی

 

پرداختی به رانندگان

 

جمع کل

 

 

 
1398/06/12
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal