سخن روز /
آگهی و شرایط مناقصه عمومی نظارت کمی و کیفی بر خرید، حمل، ذخیره سازی و توزیع میوه نوروز 1398 (نوبت دوم)
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در نظر دارد انجام عملیات بازرسی ونظارت کمی و کیفی بر خرید، حمل از مبدأ تا مقصد، ذخیره سازی،نگهداری وتوزیع حدود 60هزارتن میوه (سیب و پرتقال) طرح تنظیم بازار میوه ایام پایان سال 97 ونوروز 98 را در استانهای تولید کننده و مصرف کننده (پرداخت حق نظارت بر مبنای میزان میوه خریداری شده) را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط مطابق با شرایط و موارد مندرج در اوراق شرایط مناقصه، قانون برگزاری مناقصه وآیین معاملات دولتی به شرکتهایی واجد شرایط به مناسب ترین قیمت پیشنهادی واگذار نماید. لذا ازکلیه شرکتهای متقاضی و فعال در این زمینه دعوت بعمل می آید از طریق سیستم سامانه الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir باتوجه به آگهی مناقصه در سیستم به شماره200971151000004 نسبت به دریافت اسناد از تاریخ 22/9/97لغایت26/9/97 اقدام نمایند.
 
 
 
  

شرایط شرکت در مناقصه عمومی بازرسی ونظارت کمی وکیفی بر
فرآیندخرید،حمل،ذخیره سازی وتوزیع سیب و پرتقال طرح تنظیم بازار درسال 1398

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در نظر دارد انجام عملیات بازرسی و نظارت کمی وکیفی بر خرید، حمل، ذخیره سازی و توزیع حدود 60 هزارتن میوه (سیب و پرتقال) طرح تنظیم بازار میوه ایام پایانی سال 97 و نوروز 98 را دراستانهای تولیدکننده و مصرف کننده را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجدالشرایط با مناسب ترین قیمت پیشنهادی واگذار نماید،
لذا از کلیه شرکتهای واجدصلاحیت و متقاضی که در زمینه نظارت وکنترل کمی وکیفی محصولات کشاورزی (بالاخص سیب و پرتقال) فعال هستند دعوت بعمل می آید تا نسبت به انجام مراحل ذیل اقدام نمایند:
الف - اسناد و مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه :
1-
مدارک مورد نیاز شامل:
الف تصویر اساسنامه شرکت ب – تصویر روزنامه رسمی ج – آگهی آخرین تغییرات ثبتی شرکت د– تصویر پروانه بازرسی مواد غذایی و محصولات کشاورزی از سازمان ملی استاندارد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ه – تصویر کارت کد اقتصادی و-سوابق فعالیت مرتبط شرکت بازرسی و نیز سوابق کارشناسان مرتبط ز-بیمه نامه معتبر مسئولیت مدنی و حرفه ای حداقل یک میلیارد ریال ح- اعلام شعب رسمی ثبت شده در نقاط مختلف کشور.
2 –
پیشنهادات بایستی بصورت الکترونیکی از طریق سامانه الکترونیکی دولت توسط شرکت متقاضی تکمیل شود و به پیشنهاداتی که خارج از سامانه انجام پذیرد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3 –
شرکت کنندگان در مناقصه بایستی به تفکیک، سپرده شرکت در مناقصه را در پاکت (الف)، اسناد و مدارک شرکت را در پاکت (ب) و پیشنهاد قیمت را در پاکت (ج) قرارداده و پس از اسکن و بارگزاری در سامانه الکترونیکی دولت، اصل پاکات بصورت پلمپ و ممهور به مهر شرکت شده تا قبل از پایان مهلت تعیین شده در اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران واقع در تهران خیابان ولیعصر (عج) روبروی سینما آفریقا شماره 1813 تحویل و رسید دریافت نمایند.
4-
پاکت (الف : حاوی ضمانتنامه بانکی از تاریخ آخرین مهلت دریافت پیشنهادات به مدت 3 ماه و قابل تمدید به مدت 3 ماه در وجه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران یا فیش واریز نقدی به حساب شماره 4001039206371220 بانک مرکزی (قابل واریزی در کلیه شعب بانک ملی) بنام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران می باشد و با اسکن اسناد و مدارک شامل : مشخصات کامل شرکت کننده و اطلاعات مربوط اشخاص حقوقی از قبیل کد اقتصادی، اساسنامه، روزنامه رسمی با آخرین تغییرات، صاحبان امضای مجاز و...
5 -
پرداخت حق نظارت برمبنای میزان میوه خریداری شده انجام خواهد شد.
6–
مقدار تقریبی محصول مورد مناقصه 60.000 تن(شامل 25000تن سیب و 35000 تن پرتقال (تامسون شمال و والنسیا جنوب).
7 –
محل تامین اعتبار انجام مناقصه از محل تسهیلات تکلیفی ابلاغی دولت (از محل یارانه ها) می باشد.
8 –
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه1.500.000.000 ریال می باشد.
9 –
مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تکمیل و تحویل اسناد به مدت سه ماه می باشد.
10 –
مقدار محصول قابل نظارت به تشخیص سازمان تا 25% قابل افزایش و کاهش خواهد بود.
11 –
شرکت کنندگان در مناقصه باید پیشنهادات خود را به صورت یکجا برای (تمام استانها) ارائه نمایند.
12 –
به پیشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد مشخصات پیشنهاد دهنده، خارج از حدود شرایط آگهی مناقصه و بدون سپرده و نیز پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
13 –
سازمان مرکزی تعاون روستایی در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. و پیشنهاد دهندگان حق هیچگونه اعتراضی به تصمیم سازمان نخواهند داشت.
14 –
کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی و... به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
15 –
سایر موارد پیش بینی نشده تابع آیین نامه معاملات دولتی و قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه خواهد بود.
16 –
پیشنهادات واصله در ساعت10 صبح یکشنبه مورخ 9/10/97 در محل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بازگشایی و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه کمیسیون (بازگشایی پاکت ها) آزاد می باشد.
17 –
برنده یا برندگان مناقصه می بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از اعلام نتیجه نسبت به ارائه تضمین معتبر معادل 10 درصد ارزش قرارداد جهت عقد قرارداد اقدام نمایند در غیر اینصورت سپرده شرکت در مناقصه آنان به نفع دولت ضبط و با برنده دوم، قرارداد منعقد خواهد شد درصورت استنکاف نفر دوم سپرده شرکت در مناقصه وی نیز ضبط خواهد شد.
18 –
شرکت کنندگان می بایست طبق آیین نامه معاملات دولتی و قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه، تضمین معتبر و متناسب در اختیار سازمان قرار دهند.
19 –
پرداخت کلیه کسورات قانونی متعلقه به انعقاد قرارداد و انجام معامله بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
20 –
شرکت کنندگان می بایست مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نباشند.
21 –
سپرده نقدی شرکت کنندگان در مناقصه که پیشنهادات آنان مورد قبول واقع نگردیده است به شماره حسابی که اعلام می کنند واریز میگردد.
22 –
شرایط پرداخت : هزینه بازرسی و نظارت کمی وکیفی برخرید،حمل، ذخیره سازی، نگهداری وتوزیع میوه (براساس تناژ میوه خریداری شده) از آغاز عملیات نظارت به صورت 30 درصد نقد بعد از اخذ ضمانتنامه معتبر بانکی و 30 درصد پس از ارائه صورت وضعیت عملیات خرید،حمل و ذخیره سازی در استانهای مقصد و 40درصد مابقی مانده با اتمام کامل عملیات نظارت و ارائه صورت وضعیت نهایی و تاییدیه نظارت برخرید،حمل،ذخیره سازی وتوزیع دراستانهای مبدا و مقصد ازسوی سازمان مرکزی تعاون روستایی پرداخت خواهد شد.
ب – مواردکنترل،نظارت و بازرسی :
1 –
شرکت کنندگان در مناقصه باید دارای پروانه بازرسی کمی وکیفی بر مواد غذایی و محصولات کشاورزی معتبر از مراجع ذیصلاح را در طول مدت انجام عملیات در اختیار داشته باشند.
2-
برنده مناقصه باید ظرف حداکثر یک هفته بعد از انعقاد قرارداد بسته به میزان سهمیه و تعداد شهرستانهای هر استان نسبت به معرفی بازرسین مورد نیاز هر استان اقدام نماید.
3 –
نمونه برداری و تست سریع ثانویه بعضی از ویژگیهای کیفی در بدو خرید محصول.
4 –
بازرسی و نمونه برداری از محصول به هنگام خرید و صدور گزارش ارزیابی انطباق براساس ویژگیهای تعیین شده در دستورالعمل ابلاغی قبل از خرید.
5-
تهیه و ابلاغ دستورالعملهای فنی مورد نیاز براساس استانداردهای ملی و منطقه ای به کارشناسان خود در سطح استانها برای مراحل پنجگانه خرید، حمل، ذخیره سازی (پالت چینی)، نگهداری (کنترل رطوبت و دما) و توزیع پس از هماهنگی با سازمان.
6 –
بازرسی مستمر انبارها، سردخانه ها و مکان های نگهداری محصول و تطبیق آنها با ویژگیهای انبارهای استاندارد فنی قابل قبول برابر دستورالعمل های ابلاغی از ابتدای طرح تا توزیع.
7 –
بازرسی و نظارت بر نحوه بسته بندی و نگهداری محصول در انبارها و سردخانه های استانهای مبدا و مقصد.
8 –
نظارت بر خروج از سردخانه و حمل به مقاصد تعیین شده.
9 –
نظارت بر فرآیند تخلیه محصول پس از حمل در مقاصد تعیین شده.
10 –
کنترل کمی وکیفی خرید سیب و پرتقال باتوجه به سهمیه های تعیین شده از سوی سازمان مرکزی.
11 –
ارائه گزارش میزان خرید،حمل و توزیع محصولات بصورت روزانه به تفکیک هر استان.
12-
حضور دائم نماینده و یانمایندگان شرکت بازرسی کننده در مراکز خرید، ذخیره سازی وتوزیع دراستانهای مبدا و مقصد الزامی است.
ج) پیشنهاد قیمت :
مبلغ پیشنهادی شرکت..................... برای بازرسی ونظارت بر عملیات خرید، حمل، ذخیره سازی وتوزیع محصولات مطابق با شرایط اعلام شده در اسناد و اوراق شرایط مناقصه و دستورالعمل خرید به ازای هر کیلوگرم میوه.............. ریال می باشد و این مبلغ پیشنهادی از تاریخ تکمیل الکترونیکی به مدت سه ماه دارای اعتبار می باشد.
توجه :در صورت داشتن هر گونه سوال در خصوص موضوع مناقصه با شماره 88901011-021 تماس حاصل نمایند.


نام و نام خانوادگی متقاضی امضاء / مهر / تاریخ / اثر انگشت (ترجیحاً جهت اشخاص حقیقی)

1397/09/25
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal